Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sludinājumu portāla ZIP.lv (turpmāk – Portāls) lietošanas kārtību. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu un kuras piesaka, apmaksā un/vai izvieto sludinājumus Portālā.

EON SIA, reģ. Nr. 40003449436, juridiskā adrese: Valguma iela 31a-1, Rīga, LV-1048, e-pasta adrese: info@zip.lv (turpmāk – "ZIP", "mēs", "mums").

1.3. Apstiprinot šos Noteikumus vai reģistrējot savu profilu Portālā, vai ievietojot vai apmaksājot sludinājumu, lietotājs apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem, Privātuma noteikumiem, Cenrādim un citiem saistošiem noteikumiem, kas publiskoti Portālā.

1.4. Lai ievietotu sludinājumu, lietotājam ir pienākums Portālā izveidot savu profilu, norādot nepieciešamo informāciju.

2. Sludinājumu saturs

2.1. Sludinājuma saturam jābūt precīzam un skaidri saprotamam, kā arī saistītam ar piedāvāto preci vai pakalpojumu.

2.2. Sludinājumam ir jābūt atbilstošā kategorijā, aizliegts ievietot vienāda satura sludinājumus dažādās kategorijās.

2.3. Sludinājumus drīkst ievietot tikai latviešu, krievu vai angļu valodā.

2.4. Sludinājumus, īpaši virsrakstus, jāraksta skaidri un salasāmi, nelietojot tekstu ar LIELAJIEM BURTIEM, r e t i n ā t u tekstu un dažādus ne-burtu simbolus.

2.5. Papildinformācija un kontakti (piemēram, interneta saite, tālruņu numurs, e-pasta adrese) jānorāda tikai tam paredzētajos laukos, nevis sludinājuma tekstā.

2.6. Ja tiek pievienota fotogrāfija, tad tai obligāti jābūt atbilstošai sludinājuma saturam un jāattēlo piedāvātā prece vai pakalpojums.

2.7. Ievietojot sludinājumu, jāaizpilda visi lauki, lai sniegtu precīzu priekšstatu par piedāvāto preci vai pakalpojumu.

2.8. Nedrīkst (a) vienlaikus ievietot vairākus sludinājumus ar vienādu vai līdzīgu saturu, (b) vienam uzņēmumam vai personai veidot vairākus profilus un (c) ievietot sludinājumus citas personas vārdā.

3. Aizliegti sludinājumi

Sludinājuma tekstā un pievienotajos materiālos (arī vietnē, uz kuru ved sludinājums) aizliegts iekļaut saturu, kas:

3.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu;

3.2. reklamē, piedāvā vai veicina piramīdveida shēmas, neatļautas sacensības, ķēdes vēstules, mēstules un tamlīdzīgas lietas;

3.3. reklamē, piedāvā vai veicina preču vai pakalpojumu izplatītāju piesaistīšanu, "darbu internetā" vai tamlīdzīgus nekonkrētus darba vai peļņas piedāvājumus;

3.4. reklamē apmaksātu darbu, sākumā prasot kandidāta vai darbinieka nodevu, ieguldījumu vai iemaksu;

3.5. reklamē vai piedāvā ieročus, munīciju, speciālos līdzekļus un to sastāvdaļas vai darbības ar tiem;

3.6. ir pornogrāfiska vai erotiska rakstura vai kur tiek reklamēti ar pornogrāfiju vai erotiku saistīti pakalpojumi (tajā skaitā intīmpakalpojumi);

3.7. reklamē uzņēmumus, zīmolus, preces vai pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegta licence vai atļauja, bet tāda ir nepieciešama;

3.8. pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas;

3.9. pārkāpj normatīvo aktu prasības; ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem; kam piemērojamas īpašas reklāmas prasības, bet tādas nav ievērotas; ir nepatiess, diskriminējošs, ļaunprātīgs vai pretlikumīgs; reklamē vai satur informāciju par aizliegtām precēm vai pakalpojumiem; satur cita veida informāciju, ietekmē vai var ietekmēt normālu Portāla darbību vai drošību.

3.10. reklamē vai piedāvā, vai meklē kredītus, līzingus, aizdevumus.

4. Pakalpojumu maksa

4.1. Lielākā daļa no mūsu pakalpojumiem ir bez maksas, tomēr atsevišķas funkcijas var būt par maksu. Pakalpojumu cenrādis ir pieejams šeit.

4.2. Ja lietotājs izvēlas kādu maksas pakalpojumu, tad Portālā piedāvātos maksas pakalpojumus iespējams saņemt pēc tam, kad ir veikta priekšapmaksa par attiecīgo pakalpojumu.

4.3. Visas cenas ir norādītas eiro un ar pievienotās vērtības nodokli.

4.4. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

5. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

5.1. Ja lietotājam ir pretenzijas par mūsu pakalpojumiem vai Portāla darbību, tad aicinām vispirms sazināties ar mums, aprakstot notikušo situāciju un sūtot e-pasta vēstuli uz adresi: info@zip.lv.

5.2. Ja sūdzība vai pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās strīdu alternatīvās risināšanas iespējas. Tāpat patērētājam ir tiesības vērsties un saņemt palīdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie ārpustiesas strīdu risinātāja (ja tāds ir izveidots) vai tiesā.

5.3. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Tiesas piekritība tiek noteikta pēc ZIP.lv juridiskās adreses prasības celšanas brīdī.

6. Nobeigums

6.1. Sludinājuma ievietotājs ir atbildīgs par sludinājuma saturu un informācijas patiesumu, kā arī par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu.

6.2. Mums ir tiesības bez paskaidrojumiem dzēst sludinājumus un izveidotos profilus, kā arī pārvietot sludinājumus uz atbilstošu sadaļu, ja sludinājums vai tā saturs neatbilst šiem Noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām.

6.3. Ja par sludinājumu ir veikta samaksa, bet sludinājums tiek dzēsts kā šiem Noteikumiem vai normatīvajiem aktiem neatbilstošs, tad samaksa netiek atmaksāta.

6.4. Mums ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas Noteikumos, kā arī vienpusēji mainīt maksājumu kārtību un cenas. Visas izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas Portālā un ir attiecināmas uz visiem sludinājumiem, kas tiek publiskoti pēc izmaiņu spēkā stāšanās.
Lejupielādēt